Investicija v
vašo prihodnost

Projekt Munera3

Munera3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.«

Vabilo v brezplačen izredni študij v okviru projekta MUNERA 3 za študijsko leto 2020/2021

B2 d.o.o. sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na spletni strani projekta.

B2 d.o.o., Višja strokovna šola Ljubljana bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila nekaj kandidatov (4-8). Natančno število bo znano kasneje.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni (redno delovno razmerje), ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Kriteriji za vključitev v projekt MUNERA3 so:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: enako kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa (razpis za vpis),
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2020/21 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala študente v 1., 2. in 3. cikel.

Način in rok za prijavo v projekt

V študijskem letu 2021/22 novih vključitev v projekt MUNERA3 nimamo, ker se projekt zaključuje septembra 2022.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov katja.kranjc@b2.eu ali pokličete na številko 01 2444 210.

Za dodatna vprašanja se obrnite na Katjo Kranjc, 01 2444 210.

Katja Kranjc

01/ 2444 210 | katja.kranjc@b2.eu